Make your own free website on Tripod.com


สัญญาลักษณ์เพื่อความปลอดภัย (SAFETY SIGNS)

รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

เครื่องหมายห้าม
เครื่องหมายเตือน เครื่องหมายบังคับ
เครื่องหมายสภาวะปลอดภัย เครื่องหมายเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย 


รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย


เครื่องหมายห้าม

 สีที่ใช้
     สีพื้น : สีขาว
     สีของแถบตามขอบวงกลมและ
     แถบขวาง : สีแดง
     สีของสัญลักษณ์ภาพ : สีดำ
  หมายเหตุ
   - พื้นที่ของสีแดงต้องมีอย่างน้อย
     ร้อยละ  35 ของพื้นที่ทั้งหมด
     ของเครื่องหมาย           
 


เครื่องหมายเตือน

 สีที่ใช้
     สีพื้น : สีเหลือง
     สีของแถบตามขอบ : สีดำ
     สีของสัญลักษณ์ภาพ : สีดำ
  หมายเหตุ
   - พื้นที่ของสีเหลืองต้องมีอย่างน้อย
     ร้อยละ  50 ของพื้นที่ทั้งหมด
     ของเครื่องหมาย         


เครื่องหมายบังคับ

 สีที่ใช้
     สีพื้น : สีฟ้า
     สีของสัญลักษณ์ภาพ : สีขาว
  หมายเหตุ
   - พื้นที่ของสีฟ้าต้องมีอย่างน้อย
     ร้อยละ  50 ของพื้นที่ทั้งหมด
     ของเครื่องหมาย         


เครื่องหมายสารนิเทศเกี่ยวกับ
ภาวะปลอดภัย

 สีที่ใช้
     สีพื้น : สีเขียว
     สีของสัญลักษณ์ภาพ : สีขาว
  หมายเหตุ
   - พื้นที่ของสีเขียวต้องมีอย่างน้อย
     ร้อยละ  50 ของพื้นที่ทั้งหมด
     ของเครื่องหมาย
   - อาจใช้รูปแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้  


 เครื่องหมายห้าม  ( Prohibition signs)

Noห้ามใช้ดื่ม

ห้ามใช้น้ำดับไฟห้ามถ่ายรูป

ห้ามเดินเครื่อง

ห้ามใช้รถยก


เครื่องหมายเตือน ( Warning signs)

ระวังอันตรายระวังวัสดุไวไฟ

ระวังอันตรายจากรังสีระวังสารกัดกร่อน

ระวังอันตรายจากการระเบิดระวังวัตถุมีพิษ

ระวังพื้นลื่นระวังสะดุด

ระวังของตกจากที่สูงระวังอันตรายจากรถยก

ระวังอันตรายจากลำแสงเลเซอร์ระวังไฟฟ้าช็อต

ระวังสนามแม่เหล็กความเข้มสูงระวังอันตรายจากเชื้อโรค ระวังอันตรายจากเครื่องจักรระวังศีรษะ


เครื่องหมายบังคับ ( Mandatory signs )

สวมเครื่องป้องกันระบบหายใจสวมเครื่องป้องกันศรีษะ สวมเครื่องป้องกันเสียงสวมเครื่องป้องกันฝุ่น
สวมเครื่องป้องกันตาสวมเครื่องป้องกันเท้า สวมเครื่องป้องกันมือสวมเครื่องป้องกันใบหน้า
ใช้สัญญาณแตรล้างมือให้สะอาด ใช้ที่ป้องกันชนิดปรับได้ใส่กุญแจตลอดเวลา


เครื่องหมายสภาวะปลอดภัย ( Safe condition signs )

ปฐมพยาบาลที่ล้างตาฉุกเฉิน สารนิเทศทั่วไปโปรดช่วยกันรักษาความสะอาด
โทรศัพท์ฉุกเฉินปุ่มหยุดฉุกเฉิน ชำระล้างตาฉุกเฉินทางหนีไฟ
ทางวิ่ง


เครื่องหมายเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย
( Fire prevention and fire fighting signs)

สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิงโทรศัพท์แจ้งเหตุเพลิงไหม้