Make your own free website on Tripod.com
"] -->


กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
                     กฎหมายของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เท่าที่ทราบที่เกี่ยวข้องกับงานความปลอดภัย
ในการทำงานจะประกอบไปด้วย  
                            1  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
                            2  กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน ของกองตรวจความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน               

                          
เป็นกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานให้สถานประกอบการถือปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้สภาพการทำ
งานปราศจากอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน มีอยู่ทั้งหมด  17  ฉบับ
ซึ่งสถานประกอบการแทบทุกประเภทอุตสาหกรรม ที่มีลูกจ้างตั้งแต่  1 คนขึ้นไปจะต้องถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด จะละเลยไม่ได้  กฎหมายทั้ง 17 ฉบับ มีดังนี้ 


ประกาศกระทรวงมหาดไทย ( จำนวน 15 ฉบับ )


ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี)
ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม(ประดาน้ำ)
ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศ
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยเขตก่อสร้าง
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม
ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว
ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยนั่งร้าน
ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็นตกหล่น และการพังทลาย
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับหม้อน้ำ
การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง

ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม


คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
          คำชี้แจงประกาศกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับ คณะกรรมการความปลอดภัย ฯ
ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง

แบบรายงานต่างๆตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน


   แบบแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และแบบเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่
 ความปลอดภัยในการทำงานและแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 
  แบบแจ้งรายละเอียดของสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ ( สอ.1 - สอ. 4 )
  แบบตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ , ชนิดเคลื่อนที่
  เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำ 

กลับไปหน้าหลัก
กลับไปด้านบน